Πανεπιστήμιο
ΕΡΓΟ

Πανεπιστήμιο

#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
Δημιουργούμε ένα Πανεπιστήμιο σύγχρονο, εξωστρεφές, δυναμικό, που προάγει την έρευνα και την καινοτομία.

Δημιουργούμε το Πανεπιστήμιο της νέας εποχής. Με τον νέο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ,  δρομολογήσαμε τη συνολική αναβάθμιση των ελληνικών ΑΕΙ, τη βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας, τη διεθνοποίηση, την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, τη σύνδεση με την κοινωνία, την αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών, την εγγύηση της ασφάλειας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αποτελεσματική διοίκηση με ενισχυμένα φίλτρα λογοδοσίας, αξιοκρατίας και διαφάνειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αυξήσαμε κατά 29% την τακτική χρηματοδότηση των ΑΕΙ της χώρας μας από 91 εκ. το 2019 σε πάνω από 117 εκ. το 2023.

Εφαρμόσαμε αλλαγές που δημιουργούν το πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα. Αναβαθμισμένο, εξωστρεφές, δυναμικό, με αποφοίτους έτοιμους να ανταποκριθούν σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

 • Αυξήσαμε το φοιτητικό επίδομα κατά +50% για όλους και κατά +100% για όσους συγκατοικούν, και το εισοδηματικό κριτήριο από 30.000 σε 40.000 ευρώ για τα ακριτικά Πανεπιστήμια (ΔΠΘ, Παν. Αιγαίου, Παν. Δυτικής Μακεδονίας). 
 • Επενδύουμε στην επέκταση της φοιτητικής στέγης με τη δημιουργία 8.150 νέων κλινών και δρομολογημένες επενδύσεις 430 εκ. ευρώ. 
 • Επενδύουμε 194 εκ. ευρώ για τη βελτίωση ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών δομών.  
 • Δίνουμε νέους ορίζοντες στους φοιτητές με δυνατότητα για
  • εσωτερικό ERASMUS
  • παρακολούθηση μαθημάτων από άλλα τμήματα ή σχολές (minor degree)
  • διαθεματικά και διεπιστημονικά πτυχία
  • διπλά ή κοινά πτυχία μεταξύ τμημάτων του ίδιου ΑΕΙ ή μεταξύ ΑΕΙ (π.χ. προγραμματισμός και οικονομικά ή φιλοσοφία και μαθηματικά). 
 • Δώσαμε πάνω από 10.000 υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις την τελευταία 3ετία σε φοιτητές και νέους ερευνητές. 
 • Εισαγάγαμε τις ανταποδοτικές υποτροφίες και εντάξαμε κοινωνικά κριτήρια για την δωρεάν φοίτηση σε Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Δώσαμε νέες δυνατότητες στα ΑΕΙ να συνάψουν συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού για κοινά και διπλά πτυχία, κοινά ερευνητικά κέντρα, κοινά θερινά προγράμματα σπουδών κ.ά. 
 • Απελευθερώσαμε το πλαίσιο για την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.
 • Mε το νέο πλαίσιο, κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Yale, το Harvard, το Columbia και άλλα, συνεργάζονται με τα ελληνικά ΑΕΙ,  διευρύνοντας ευκαιρίες και προοπτικές των νέων μας, ανοίγοντας τους ορίζοντές τους. 
 • Διαθέτουμε 80 εκ. ευρώ για την διεθνοποίηση και την προσέλκυση καθηγητών και ερευνητών από το εξωτερικό, συμβάλλοντας στην αναστροφή του brain drain.
 • Θεσμοθετήσαμε την αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων εξωτερικού, βάζοντας τέλος σε καθυστερήσεις και γραφειοκρατία. 
 • Διαθέσαμε πάνω από 220 εκ. ευρώ για προγράμματα στο πλαίσιο του ERASMUS+ την τελευταία 4ετία.

ΕΡΕΥΝΑ

 • Διαθέτουμε 97 εκ. ευρώ για την υποστήριξη ερευνητών, με έμφαση σε νέους ερευνητές.
 • Θεσμοθετήσαμε τα Βιομηχανικά Διδακτορικά – μια «γέφυρα» μεταξύ Πανεπιστημίου και βιομηχανίας, έρευνας και παραγωγής – τα οποία χρηματοδοτούμε με 35 εκ. ευρώ.
 • Επενδύουμε 360 εκ. ευρώ για υποδομές και ερευνητικές δραστηριότητες.
 • Απλοποιήσαμε διαδικασίες και μειώσαμε την γραφειοκρατία για την έρευνα και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Θεσπίσαμε νέο νόμο-πλαίσιο για τις spin-off και start-up εταιρείες
 • Επενδύσαμε 94 εκ. ευρώ για προώθηση συνεργασιών Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων
 • Επεκτείναμε και αναβαθμίσαμε την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση.
 • Δώσαμε την δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών μεταπτυχιακών.
 • Ενισχύσαμε τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των ΑΕΙ και δίνουμε νέες ευκαιρίες σε πολίτες για την αναβάθμιση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
 • Σημειώθηκε εξαπλασιασμός των εγγεγραμμένων χρηστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από 9.800 το 2019 σε πάνω από 62.000 τον Ιανουάριο του 2023.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 • Θεσπίσαμε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
  • δίνοντας τέλος στην εισαγωγή σε ΑΕΙ υποψηφίων με “λευκή κόλλα”
  • δίνοντας πραγματικές προοπτικές στους νέους
  • διασφαλίζοντας τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για επιτυχή φοίτηση και ολοκλήρωση σπουδών.
 • Δώσαμε ενισχυμένη αυτονομία στα ΑΕΙ να διαμορφώνουν τον συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και τους συντελεστές βαρύτητας.
 • Ορίσαμε ανώτατο όριο φοίτησης, βάζοντας τέλος στους αιώνιους φοιτητές, ενώ συμπεριλάβαμε προβλέψεις ειδικής μέριμνας και μεγαλύτερο χρόνο σπουδών για φοιτητές που εργάζονται, είναι διακεκριμένοι αθλητές ή έχουν προβλήματα υγείας.
 • Αυξήσαμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις διαδικασίες επιλογής μελών ΔΕΠ με ενισχυμένες δικλείδες ασφαλείας, ενισχύοντας την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα. Ενδεικτικά:
  • θεσπίσαμε μητρώα γνωστικών αντικειμένων σε βάση 3ετίας και 
  • προβλέψαμε την εκλογή υποψηφίων και από πλειοψηφία εξωτερικών μελών, που επιλέγονται μέσω κλήρωσης. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Αποκαταστήσαμε το άσυλο στην πραγματική του έννοια.
 • Δώσαμε νέες δυνατότητες στα ΑΕΙ να αποκτήσουν νέες υποδομές ασφαλείας, όπως συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Ιδρύσαμε την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία
  • αξιολογεί και πιστοποιεί προγράμματα σπουδών και ΑΕΙ
  • αξιολογεί τα ΑΕΙ της χώρας, τα οποία πλέον χρηματοδοτούνται βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών δεδομένων – και όχι  βάσει αυθαίρετης απόφασης του εκάστοτε Υπουργού.
 • Εισαγάγαμε το Συμβούλιο Διοίκησης, ένα νέο συλλογικό όργανο διοίκησης με μέλη από το Πανεπιστήμιο και την κοινωνία, με αυξημένα φίλτρα ελέγχου και λογοδοσίας. 
 • Θεσπίσαμε το ενιαίο ψηφοδέλτιο για ανάδειξη φοιτητών σε όργανα διοίκησης των ΑΕΙ, ούτως ώστε κάθε φοιτητής να ψηφίζει τους πιο άξιους υποψηφίους.
Φόρμα Εθελοντή

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
Εγγραφή στο Newsletter

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ