Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του δικτυακού τόπου του Πολιτικού Γραφείου της Βουλευτού Νίκης Κεραμέως (εφεξής το «Πολιτικό Γραφείο») https://metiniki.gr .

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») αφορά στον δικτυακό τόπο του Πολιτικού Γραφείου της Βουλευτού Νίκης Κεραμέως (εφεξής, χάριν συντομίας, το «Πολιτικό Γραφείο»), που λειτουργεί υπό το όνομα χώρου: https://metiniki.gr

Το Πολιτικό Γραφείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων – χρηστών που επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο. Για τον λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να ενημερώσει τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής,  περαιτέρω χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων.

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


(Σημ.: Οι ορισμοί ακολουθούν το άρθρο 4 του ΓΚΠΔ)

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»).

«Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αφορούν τα υπό επεξεργασία δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες / επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου)

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό ενός Υπευθύνου Επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

 

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Όταν ο επισκέπτης / χρήστης επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο του Πολιτικού Γραφείου και εφ’ όσον αλληλεπιδρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτόν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα:

3.1.«Παρακολουθήστε τη δράση μας!» – «Επικοινωνία»
Τα δεδομένα που καταχωρίζονται από τον επισκέπτη – χρήστη του ιστοτόπου στις πρότυπες σελίδες («φόρμες») επικοινωνίας «Παρακολουθήστε τη δράση μας!» και «Επικοινωνία» (ήτοι όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα περιληφθεί στο σχετικό μήνυμα) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το Πολιτικό Γραφείο για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την πολιτική δραστηριότητα της Βουλευτού Νίκης Κεραμέως.

Νομική βάση της διενεργούμενης επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση των χρηστών (άρ. 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ).

Τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να ανακληθεί η παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας. Επισημαίνεται ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλείτε ελεύθερα τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη πολιτικής επικοινωνίας.

3.2.«Πες την ιδέα σου – Κάλεσμα στο διάλογο»
Τα δεδομένα που καταχωρίζονται από τον επισκέπτη – χρήστη του ιστοτόπου στην πρότυπη σελίδα («φόρμα») επικοινωνίας «Πες την ιδέα σου – Κάλεσμα στο διάλογο» (ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email, κινητό τηλέφωνο, περιφέρεια, ιδιότητα, οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνεται στο μήνυμα το οποίο αποστέλλει ο χρήστης στο Πολιτικό Γραφείο) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το Πολιτικό Γραφείο για τους σκοπούς επικοινωνίας με τον χρήστη σχετικά με το θέμα / πρόβλημα / ιδέα, το οποίο ο χρήστης αποστέλλει στο Πολιτικό Γραφείο.

Ο χρήστης μετά την καταχώριση των προαναφερθέντων δεδομένων λαμβάνει στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) αυτοματοποιημένο μήνυμα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια αυτής.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της πλατφόρμας «Πες την ιδέα του – Κάλεσμα στο διάλογο» επιτρέπεται μόνον σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Ειδικά στην περίπτωση που ο χρήστης καταχωρίσει στο σχετικό πεδίο την ιδιότητα «Μαθητής άνω των 15 ετών», το σύστημα από τον σχεδιασμό του δεν επιτρέπει την καταχώριση άλλων δεδομένων πλην της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), της περιφέρειας στην οποία κατοικεί και του μηνύματος προς το Πολιτικό Γραφείο. H καταχωρισθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται από το σύστημα μόνον για την αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος επιβεβαίωσης αυτής. Κατόπιν τούτου, διαγράφεται αυτομάτως και δεν αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από το Πολιτικό Γραφείο.

Νομική βάση της διενεργούμενης επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπευθύνου Επεξεργασίας, όπως απορρέει από την ιδιότητα της Βουλευτού Νίκης Κεραμέως ως Υπουργού Παιδείας και συνίσταται στην πραγματοποίηση διαλόγου προς τον σκοπό της αναβάθμισης της δημόσιας συζήτησης του τομέα αρμοδιότητας αυτής.

Τα ως άνω δεδομένα (εξαιρουμένων – κατά τα ανωτέρω – των δεδομένων των Μαθητών άνω των 15 ετών), θα διατηρούνται από το Πολιτικό Γραφείο μέχρι την οριστική επίλυση / διευθέτηση του θέματος / προβλήματος ή την υλοποίηση της ιδέας που απέστειλε ο χρήστης. Τα προαναφερθέντα δεδομένα είναι δυνατόν να διατηρηθούν, μετά την ανωνυμοποίησή τους, για την εξαγωγή στατιστικών και για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας για τη βελτίωση, αναβάθμιση και ανάπτυξη του τομέα στον οποία αφορά το μήνυμα.

 

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ


Πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών αποκτά μόνον η Βουλευτής Νίκη Κεραμέως και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Πολιτικού Γραφείου στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους.

Περαιτέρω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται / καθίστανται προσβάσιμα:

 1. Στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης και φιλοξενίας του παρόντος δικτυακού τόπου.
 2. Στον πάροχο υπηρεσιών αποστολής μαζικών (ενημερωτικών) μηνυμάτων (Newsletter), εταιρία υπό την επωνυμία Mad Mimi®, a GoDaddy® company (GoDaddy.com LLC, 2155 East GoDaddy Way Tempe, AZ 85284, USA)

Oι ως άνω αποδέκτες επιτελούν ρόλο Εκτελούντος την Επεξεργασία και έχουν παράσχει συμβατικώς επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

5. ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Το Πολιτικό Γραφείο δεν διαθέτει ή διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί ή άλλως καθιστά προσβάσιμα  προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών τους δικτυακού τόπου σε τρίτους (πλην των ανωτέρω αναφερόμενων αποδεκτών), χωρίς την συγκατάθεση τους. Όλως εξαιρετικώς τα δεδομένα των χρηστών ενδέχεται να καταστούν προσβάσιμα σε τρίτους κατ’  εφαρμογή σχετικών νομικών επιταγών.

Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης εισαγγελικής ή άλλης Αρχής, ή διεξαγωγής τακτικής ανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, το Πολιτικό Γραφείο υποχρεούται να παράσχει πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία και να τα θέσει στη διάθεση της αιτούσας Αρχής.

 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εφαρμόζονται δε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές («servers»), που βρίσκονται εντός ΕΟΧ.

 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Το Πολιτικό Γραφείο συμμορφούμενο πλήρως με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόμενων κατά τον ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των Υποκειμένων ως προς τη χρήση του δικτυακού τόπου,  ήτοι:

 1. Το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται το Πολιτικό Γραφείο, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους.
 2. Το δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων σας.
 3. Το δικαίωμα διαγραφής προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, να διαγραφούν τα δεδομένα σας από τα αρχεία του Πολιτικού Γραφείου.
 4. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.
 5. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Στην περίπτωση άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, το Πολιτικό Γραφείο δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 6. Το δικαίωμα ανάκλησης της παρασχεθείσας συγκατάθεσής σας, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

 

8. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ


Το Πολιτικό Γραφείο διασφαλίζει ότι:

 1. Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων, ώστε να εκκινούν αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.
 2. Θα απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το Υποκείμενο των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο δικαίωμα που ασκήθηκε από το Υποκείμενο των δεδομένων, το Πολιτικό Γραφείο θα διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.
 3. Εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβασίμων ή υπερβολικών αιτημάτων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων θα πραγματοποιούνται άνευ ανταλλάγματος για τα Υποκείμενα.
 4. Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί καταχωρίζονται σε μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.
 5. Το Πολιτικό Γραφείο διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

 

9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ «COOKIES»


9.1.    Γενικά
O παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί προγράμματα – ιχνηλάτες τύπου «Cookies» με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Τα προγράμματα – ιχνηλάτες («Cookies») αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν.
Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούνται στον δικτυακό τόπο δε συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών.
Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να βρίσκονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.
9.2.    Κατηγορίες «Cookies» 
Ο παρών δικτυακός τόπος όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσουν ομαλά και να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιούν «cookies». Παρακάτω αναλύονται οι τέσσερις κατηγορίες «cookies» που μπορούν να λειτουργήσουν σε έναν δικτυακό τόπο:
Α)    Αναγκαία 
Τα απαραίτητα «Cookies» βοηθούν στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα «cookies».
Β)    Προτίμησης 
Τα «Cookies» προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να «θυμάται» πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.
Γ)    Στατιστικά 
Τα «Cookies» στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.
9.3.    Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των «Cookies»
Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης (φυλλομετρητών – browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Αναλόγως των επιλογών που δίνει στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιεί / διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιείται κάθε φορά που λαμβάνει «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. 
Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπ’ όψιν, ότι, σε περίπτωση που απορρίψει ή απενεργοποιήσει τα «Cookies» του δικτυακού τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να απολεσθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα «Cookie» ή μια κατηγορία «Cookies», δε διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη, τροποποιώντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή οποιουδήποτε ερωτήματος αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοφάνους 4, Χαλάνδρι 15234
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3640375
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdpr.nk@gmail.com
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων (υπό 7) δικαιωμάτων, το Πολιτικό Γραφείο θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του ή για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση αυτού. Eάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτημάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για άλλους δύο μήνες κατόπιν ενημέρωσής σας.
Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος. Κηφισίας αρ. 1-3, Αθήνα 11523 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6475600, 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr 

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής: Μάιος 2024
 

Φόρμα Εθελοντή

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
Εγγραφή στο Newsletter

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ