Ερώτηση για τον Εθνικό σχεδιασμό για την πρόληψη και καταπολέμηση του εργασιακού και κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης

  Απρίλιος 6, 2015
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  Ανεξάρτητα από τη συζήτηση για το εύρος και την αποτελεσματικότητα των επιμέρους άμεσων μέτρων (επιδοματικού κυρίως χαρακτήρα) που συμπεριλήφθηκαν στον προσφάτως ψηφισθέντα Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A’ 29/19-3-2015), τα εν λόγω μέτρα έχουν, από τη φύση τους, αποσπασματικό και εφήμερο χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, δεν δύνανται να υποκαταστήσουν την ανάγκη ένταξης, σε μία ενιαία και συνεκτική εθνική στρατηγική, όλων των δράσεων που αποσκοπούν στον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ούτε και την ανάγκη εξειδίκευσης και συστηματοποίησης των σχετικών αυτών δράσεων σε τομείς όπως η απασχόληση, η πρόνοια, η παιδεία και επαγγελματική κατάρτιση, η υγεία και η δημόσια διοίκηση.

  Τον Ιανουάριο του 2013, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας εγκαινίασε μία σύνθετη διαδικασία σχεδιασμού Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ). Η σχετική μελέτη τεκμηρίωσης ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013 και τα πορίσματα της στηρίχθηκαν στην αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών ένταξης, σε καλές πρακτικές άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, καθώς και στις κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των κοινωνικών στόχων της Στρατηγικής ΕΕ 2020. Το Δεκέμβριο του 2014, μετά από δημόσια διαβούλευση, υιοθετήθηκε υπό την προηγούμενη κυβέρνηση το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη (http://www.ypakp.gr/uploads/docs/7695.pdf), με στόχο τη σχηματοποίηση των σχετικών δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου «ενεργητικών πολιτικών» που αφενός θα ενισχύσουν την επάρκεια των κοινωνικών παροχών / υπηρεσιών, και αφετέρου θα βελτιώσουν τις προοπτικές βιωσιμότητάς τους κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου 2015-2020.

  Σε πρόσφατες δηλώσεις της, με αφορμή την ψήφιση του Ν. 4320/2015, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης και εξειδίκευσης της ΕΣΚΕ, εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και διαμόρφωσης του μόνιμου μηχανισμού κοινωνικής ένταξης, ενεργοποίησης του προγράμματος Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και καταγραφής ωφελούμενων από διάφορες δράσεις κρατικής, ιδιωτικής ή άλλης πρωτοβουλίας, ώστε να υπάρξει συντονισμός των δράσεων. Εξάλλου, η σημασία της ΕΣΚΕ για την ουσιαστική αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων εργασιακού και κοινωνικού αποκλεισμού αναγνωρίζεται, εμμέσως, και στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4320/2015.

  Ενόψει των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Υιοθετείτε τις βασικές αρχές και τη βασική αρχιτεκτονική του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη (Δεκέμβριος 2014);
  • Αν ναι, πως προτίθεστε να εξειδικεύσετε και να εφαρμόσετε τους προβλεπόμενους σε αυτό (α) πυλώνες, (β) επιχειρησιακούς άξονες, (γ) προτεραιότητες δράσης και (δ) θεματικά μέτρα;
  • Αν όχι, τι σκοπεύετε να αναθεωρήσετε;

  2. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής (Δ5) του Υπουργείου προβλέπεται να εκπονήσει το Σχέδιο Δράσης για την εξειδίκευση της ΕΣΚΕ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές προετοιμασίες; Εντός ποιου χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να αναμένεται η υλοποίηση της επόμενης φάσης του εθνικού στρατηγικού πλαισίου;

  3. Σκοπεύετε να αξιοποιήσετε και να διευρύνετε το πιλοτικό πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», ένα πρόγραμμα που με αντικειμενικά κριτήρια μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ένταξη, δεδομένου ότι – εκτός από την εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων – προβλέπει την προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασής τους σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά, αλλά και την υποστήριξή τους για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη του σκοπού αυτού (ΚΥΑ 39892/ΓΔ1.2 ΦΕΚ Β’ 3018/2014, άρθρο 1). Και αν ναι, με ποιο τρόπο και σε ποιο χρονικό ορίζοντα;

  4. Ειδικότερα όσον αφορά τους νέους, και με δεδομένο ότι, σύμφωνα με την Ενδιάμεση Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2015, το 9,3% των νέων 15-19 ετών και το 28,5% των νέων 15-29 ετών δεν σπουδάζουν και δεν εργάζονται, ποια είναι τα ειδικότερα μέτρα/ προγράμματα/ δράσεις που προτίθεστε να λάβετε ή να αξιοποιήσετε ή/και να προτεραιοποιήσετε σε σχέση με άλλες δράσεις, προκειμένου να προωθήσετε την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και ανεύρεση μαθητείας/εργασίας προς όφελός τους;

  5. Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές συνέργειες με δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και άλλων φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας (ΜΚΟ) που ήδη λειτουργούν, χωρίς δημοσιονομικό κόστος για την κυβέρνηση, και στην ουσία στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ίδιων αναγκών;

  Η ερωτώσα Βουλευτής

  Νίκη Κ. Κεραμέως

  Eδώ η ερώτηση στην ιστοσελίδα της Βουλής και η απάντηση του Υπουργείου, μόλις δημοσιευτεί.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ