Ερώτηση και ΑΚΕ 23 βουλευτών της ΝΔ, με επικεφαλής τον κ. Χ.Αθανασίου, για την “Απόφαση ανάθεσης, και ανάκλησης αυτής, εργασιών ανέλκυσης, απομάκρυνσης και καταστροφής του ναυαγίου ΑLKYON”

  Ιανουάριος 26, 2018
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

  Θέμα: “Απόφαση ανάθεσης, και ανάκλησης αυτής, εργασιών ανέλκυσης, απομάκρυνσης και καταστροφής του ναυαγίου ΑLKYON”

  κ. Υπουργέ,

  1. Οι διατάξεις του ν. 2881/2001 (Α΄16) και αυτές των  κατ΄ εξουσιοδότησή του Υπουργικών  Αποφάσεων (Β΄1438/22-10-2001) αποτελούν το κύριο θεσμικό πλαίσιο για την ρύθμιση των θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων. Με την θέσπιση των σχετικών διατάξεων των νόμων 4389/2016 (Α΄94) και ν. 4479/2017  (Α΄ 94) ιδρύθηκε  η Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ), η οποία -όπως είχε επισημάνει έγκαιρα η Αξιωματική Αντιπολίτευση-  αποτελεί  έναν ακόμη κρίκο γραφειοκρατικού ελέγχου, με το σύνολο των αρμοδιοτήτων της να επικαλύπτεται ή να έρχεται σε σύγκρουση με αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών.

  Ήδη παρατηρείται το φαινόμενο για τα θέματα των ναυαγίων οι Οργανισμοί Λιμένων ακόμη και οι Λιμενικές αρχές, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες  να μην έχουν ρητά διατυπωμένη  υποχρέωση αναφοράς και στην ΔΑΛ.

  1. Ειδικότερα, με την έκδοση και την δημοσίευση της αριθ. πρωτ. 6000/158/2018/08-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΕΕ4653ΠΩ-Α0Π) Απόφασης του Διοικητή ΔΑΛ έγινε απευθείας ανάθεση εργασιών  ανέλκυσης, απομάκρυνσης και καταστροφής του ναυαγίου ALKYON στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΙΔΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» αζήμια (;) για το Ελληνικό Δημόσιο δημιουργούνται  σοβαρότατα  ερωτήματα, που  χρήζουν διευκρινήσεων από το Υπουργείο σας.
  2. Τα ερωτήματα αυτά πολλαπλασιάζονται ακόμη περισσότερο, αφού 2 ημέρες μετά την έκδοση της προαναφερθείσας απόφασης, εκδόθηκε νέα απόφαση του Διοικητή ΔΑΛ [αριθμ. 6000/161/2018/10-01-2018 (ΑΔΑ: Ρ6ΚΘ4653ΠΩ-Ψ95)] με   την οποία:

  α) γίνεται αποδεκτό,  ότι ο Διοικητής ΔΑΛ αγνοούσε, ότι για το ίδιο θέμα  ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά είχε ήδη εκδώσει από 02-01-2018  Απόφαση  (2131.14-1/01/2018/02-01-2018), με την οποία είχε αναθέσει σε άλλη εταιρία ( TAG MER L.T.D.) την ανέλκυση του ίδιου πλοίου ΑLKYON

  β) ενώ στο Θέμα της νέας  Απόφασης του Διοικητή ΔΑΛ αναφέρεται, ότι ανακαλείται η από 08-1-2018 όμοια Απόφασή του, στο κυρίως όμως  σώμα της Απόφασης:

  • τάσσεται προθεσμία  μέχρι 25-1-2018 (15 ημερών) στην εταιρεία ( TAG MER L.T.D.) που έχει αναδειχθεί από άλλη διαδικασία και άλλου Διοικητικού Οργάνου (Κεντρικός  Λιμενάρχης Πειραιά) να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ανέλκυσης,
  • σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία θα ανατεθεί εκ νέου η   ανέλκυση στην εταιρεία ΦΑΙΔΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ αζήμια για το Ελληνικό Δημόσιο.
  1. Επισημαίνεται ακόμη, ότι και στις δύο προαναφερθείσες Αποφάσεις του Διοικητή ΔΑΛ -παραδόξως και πέρα από κάθε διοικητική πρακτική-  μνημονεύονται έγγραφα του ΟΛΠ ΑΕ, τα οποία ουδέποτε επιδόθηκαν νομίμως στην ΔΑΛ.

  Συνεπώς,  δεν γίνεται αντιληπτό, πως σε μια διοικητική πράξη που προκαλεί υποχρεώσεις και δικαιώματα αναφέρονται έγγραφα αγνώστου περιεχομένου.

  Κατόπιν των ανωτέρω,

  Ερωτάται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

  α) Μετά την παρέλευση πλέον του 1 ½ έτους από την ίδρυση της ΔΑΛ-Πειραιά, έχει αποφασίσει το Συμβούλιο Διοίκησης της ΔΑΛ, την ανάθεση πλήρως  στην ΔΑΛ-Π  της ευθύνης, τα καθήκοντα και το κόστος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ν. 2881/2001 (Α`16) αναφορικά με το Λιμάνι του  Πειραιά (άρθρο 131§3 του Ν. 4389/2016); Έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για το Οργανόγραμμα της ΔΑΛ-Π κατ’ αντιστοιχία με την ΔΑΛ;

  (Εάν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις, να κατατεθούν) 

  β) Σε αρνητική περίπτωση, πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί ακόμη για το Υπουργείο να το  πράξει;

  γ) Με δεδομένο ότι με την αριθμ. 1000.0/47934/2017/29-6-2017 (Β΄ 2536) έχει οριστεί ο επικεφαλής της ΔΑΛ-Πειραιά,  αυτός έχει εισηγηθεί -σύμφωνα με το άρθρο 131§5 περ. α’ προς το Διοικητή της Δ.Α.Λ. αναφέροντας τις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις για τα κατάλληλα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν σχετικά με το ζήτημα του ναυαγίου ΑLΚΥΟΝ;

  (Να κατατεθούν σχετικά έγραφα)

  δ) Σε ποια διάταξη νόμου ή κανονιστικής απόφασης προβλέπεται η έκδοση  Αποφάσεων ανέλκυσης ναυαγίων από τον Διοικητή ΔΑΛ; Γιατί δεν αναφέρεται η αρμοδιότητα στο Οργανόγραμμα της ΔΑΛ ( περιπτ. (γ) της παρ. 2  άρθρου 130);

  Πως θα επιλύσει το Υπουργείο την επικάλυψη αρμοδιοτήτων γι΄αυτό το θέμα;

  ε) Τηρήθηκαν οι στοιχειώδεις προβλεπόμενες από τον ν. 2881/2001 διαγωνιστικές διαδικασίες και προθεσμίες για την ανάθεση ανέλκυσης του  ναυαγίου ALKYON στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΙΔΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»; (Να κατατεθούν σχετικά έγραφα)

  στ) Υπήρξε γνωμοδότηση από προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις  Όργανο για την διαχείριση του ναυαγίου  ΑLΚΥΟΝ; (Να κατατεθούν σχετικά έγραφα)

  ζ)  Υπήρξε κάποια διαδικασία, με την οποία  καθορίστηκε ότι το ναυάγιο, δεν έχει αξία για το δημόσιο (μέρος ή και όλο το εκπλειστηρίασμα αποτελεί έσοδο του δημοσίου και μάλιστα της ΔΑΛ) ή ο Διοικητής της ΔΑΛ χαρίζει σε ιδιώτες το εκπλειστηρίασμα που θα αντιστοιχούσε ως έσοδο στο Δημόσιο;

  (Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα ή Πρακτικά).

  θ)  Ήταν νόμιμη σύμφωνα με τον  ν. 2881/2001 η έκδοση της  η αριθ. 2131.14-1/01/2018 // 02-01-2018 απόφασης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και αν όχι γιατί δεν ανακλήθηκε η σχετική διαδικασία που προβλεπόταν με αυτήν;

  Πώς είναι δυνατόν, ο Διοικητής ΔΑΛ να ενσωματώνει σε δική του Απόφαση την Απόφαση ενός άλλου Οργάνου, που ιεραρχικά δεν υπάγεται σε αυτόν, όπως είναι ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά; Γιατί δεν ακυρώθηκε η μη νόμιμη διαδικασία;

  ι) Με ποία διάταξη κρίθηκε αναρμόδιος ο ΟΛΠ και ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά  για την εφαρμογή των διαδικασιών του ν. 2881/2001;

  ια) Γιατί ο Διοικητής ΔΑΛ δεν έθεσε καμία προθεσμία στην εταιρεία «ΦΑΙΔΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», στην οποία  ο ίδιος με την απόφαση του ανέθεσε την ανέλκυση του ναυαγίου;  Γιατί αντίθετα στην εταιρεία  ( TAG MER L.T.D.) που είχε αναθέσει με Απόφασή του ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά έθεσε την ασφυκτική προθεσμία των 15 ημερών;

  ιβ) Πως είναι δυνατόν να μνημονεύονται σε Διοικητική Πράξη έγγραφα τα οποία δεν έχουν περιέλθει νομίμως στον εκδώσαντα αυτήν;

  Να κατατεθούν τα αριθμ. (3), (4) και (5) σχετικά έγγραφα της ΟΛΠ Α.Ε, τα οποία αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 6000/158/2018/08-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΕΕ4653ΠΩ-Α0Π) Απόφαση.

  ιγ) Ποια τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας «ΦΑΙΔΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων αυτής και η φυσική της έδρα) και γιατί δεν αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση;

  ιδ) Πώς εμπλέκεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΕΠΕ» με την εν λόγω ανέλκυση; Παρακαλείσθε, να αναφέρετε τη φύση της εργασίας που της ανατέθηκε, ποια τα στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων αυτής και η φυσική της έδρα, καθώς αυτά δεν προκύπτουν από την υπ’ αριθμ. 6000/158/2018/08-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΕΕ4653ΠΩ-Α0Π) Απόφαση του Διοικητή Δημόσιας Αρχής Λιμένων

  Κ. Υπουργέ,

  Έχοντας υπόψη απόσπασμα από την παρ. 8 του άρθρου 127 ν. 4389/2016 «..Τα Όργανα Διοίκησης της Δ.Α.Λ. απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους….» και επειδή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η νομιμότητα της διοικητικής δράσης της ΔΑΛ, τρομάζει  δημιουργώντας σοβαρότατα ερωτηματικά, σας καλούμε για την διερεύνηση των ανωτέρω και την άμεση απάντησή σας.

  Οι ερωτώντες Βουλευτές

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Βουλευτής Λέσβου

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ – Βουλευτής Λασιθίου

  ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ- Βουλευτής Δωδεκανήσου

  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ- Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ- Βουλευτής Ηρακλείου

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ- Βουλευτής Β’ Αθηνών

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ- Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ- Βουλευτής Ηρακλείου

  ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ –Βουλευτής Ευβοίας

  ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ- Βουλευτής Καβάλας

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ- Βουλευτής Έβρου

  ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ- Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ- Βουλευτής Πέλλας

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ- Βουλευτής Χαλκιδικής

  ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- Βουλευτής Β’ Αθηνών

  ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ- Βουλευτής Β’ Αθηνών

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- Βουλευτής Επικρατείας

  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ- Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ- Βουλευτής Μαγνησίας

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ- Βουλευτής Λευκάδας

  ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ- Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

  ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ- Βουλευτής Α’ Αθηνών

  ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ- Βουλευτής Επικρατείας

   

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ