«Εύλογα ερωτηματικά για τις διαδικασίες ακολουθούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην επιλογή όσων θα στελεχώσουν τις ομάδες έργου συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων» – ερώτηση του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΝΔ με πρωτοβουλία Γ.Ανδριανού

  Φεβρουάριος 3, 2017
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Ερώτηση

  Προς τον  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

  Θέμα: «Εύλογα ερωτηματικά για τις διαδικασίες ακολουθούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην επιλογή όσων θα στελεχώσουν τις ομάδες έργου συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων»

  Με την υπ’ αριθμ. 4504/244/5.1.2017 Απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) οριστικοποίησε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή ενδιαφερομένων που θα στελεχώσουν: α) την επιτελική ομάδα και την κεντρική ομάδα έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» και

  β) την ομάδα έργου της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

  Τα επιλεχθέντα στελέχη θα συνάψουν συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την παροχή των εργασιών τους.

  Με βάση την Πρόσκληση ενδιαφέροντος ακολουθείται διαδικασία επιλογής που συνδυάζει στοιχεία από τον συνήθη τρόπο επιλογής προσωπικού και τον συνήθη τρόπο επιλογής αναδόχου, χωρίς να αναφέρεται στην Πρόσκληση το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται. Έτσι, καταρτίζεται πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων δίνοντας την ίδια μοριοδότηση στα τυπικά προσόντα  (που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία και τα κοινωνικά κριτήρια) και σε πρόταση που θα καταρτίσει ο υποψήφιος σχετικά με το έργο που θα αναλάβει.

  Όμως, η ολοκληρωμένη εκπόνηση της πρότασης απαιτεί γνώση στοιχείων για τις συγκεκριμένες Πράξεις που δεν προκύπτει από τα έγγραφα που είναι προσβάσιμα στους υποψηφίους, δηλαδή, την πρόσκληση ενδιαφέροντος, την πρόσκληση της ΕΥΔ προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την απόφαση ένταξης των Πράξεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΔΒΜ. Το γεγονός αυτό εγείρει εύλογα ερωτήματα για προνομιακή πληροφόρηση υποψηφίων και συνεπώς, για το αδιάβλητο της διαδικασίας.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

  1. Σε ποιο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην επιλογή προσωπικού ή στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων στηρίζεται η διαδικασία μοριοδότησης στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος;
  2. Για ποιο λόγο το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν επισύναψε στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος (π.χ το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης που αποτελεί δημόσιο έγγραφο) πληροφορίες από τις οποίες ο ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να αποκτήσει εικόνα για τις Πράξεις;
  3. Γιατί η Πρόσκληση δεν προβλέπει τη δυνατότητα των υποψηφίων να δουν σε χώρους του ΙΝΕΔΙΒΜ τις προτάσεις των υπολοίπων, ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώστουν εάν κάποιοι είχαν προνομιακή πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά με τις Πράξεις;
  4. Με ποια κριτήρια η διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της διαδικασίας;

  Οι ερωτώντες βουλευτές

  Νίκη Κ. Κεραμέως

  Μαρία Αντωνίου

  Γιάννης Ανδριανός

  Χρήστος Κέλλας

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ