Φορείς που προτάθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία προς ακρόαση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

  Απρίλιος 17, 2019
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  Σας ενημερώνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πρότεινε τους ακόλουθους φορείς προς ακρόαση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘ. Η τελική απόφαση για την κλήση των φορέων λαμβάνεται κυριαρχικά από το Προεδρείο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, όπως αυτό ορίζεται από την κυβερνώσα πλειοψηφία.

  Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

  1. Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
  2. Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης
  3. Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  4. Πρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών
  5. Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  6. Πρύτανης ΑΠΘ
  7. Πρύτανης ΔΠΘ
  8. Πρύτανης ΕΜΠ
  9. Πρύτανης ΤΕΙ Κρήτης
  10. Πρύτανης ΤΕΙ Πελοποννήσου
  11. Πρύτανης ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
  12. Πρύτανης ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
  13. Πρύτανης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
  14. Πρύτανης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
  15. Πρύτανης ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  16. Προεδρείο Συνόδου Πρυτάνεων ΑΕΙ
  17. Διοικούσα Επιτροπή Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  18. Διοικούσα Επιτροπή Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας
  19. Συμβούλιο Καθηγητών ΕΣΔΥ
  20. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)
  21. Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ – ΤΕΙ)
  22. Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ)
  23. Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΕ)
  24. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ)
  25. Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)
  26. Ομοσπονδία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πανεπιστημίων
  27. Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) Α.Ε.Ι (ΠΑΣΕΔΙΠ ΑΕΙ)
  28. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΑΕΙ (ΠΟΣΕΕΔΙΠ)
  29. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
  30. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
  31. Επαγγελματική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ)
  32. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ)
  33. Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
  34. Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΛΜΕ ΠΠΣ)
  35. Σύλλογος Αποφοίτων Ωδείων ΤΕ16
  36. Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
  37. Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους
  38. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ)
  39. Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)
  40. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)
  41. Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων
  42. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ)
  43. Σύνδεσμος Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
  44. Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ)
  45. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
  46. Σύλλογος Υπαλλήλων Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
  47. Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων
  48. Συντονιστικό Γονέων και Κηδεμόνων Προτύπων Πειραματικών Σχολείων
  49. Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ΑΤΕΙΘ.

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ