Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αριστείδη Μπαλτά

Θέμα: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών δομών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2015

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αναστάσιος Κουράκης, φέρεται να εξήγγειλε κατά τη συνάντησή του με την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος στις 3 Μαρτίου την κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αντίστοιχες εξαγγελίες περί κατάργησης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών έγιναν από την ηγεσία του Υπουργείου και στη συνάντηση με την ΟΙΕΛΕ στις 5 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο ΠΔ 152/2013, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού έργου των εκπαιδευτικών, μέσω και της άμεσης διασύνδεσης της αξιολόγησης με την επιμόρφωση, προς όφελος των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά και κατ’ επέκταση στην αποτύπωση και την αντιμετώπιση αδυναμιών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει – σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Περαιτέρω, το ισχύον σύστημα βασίστηκε στο επιστημονικό έργο και τις προτάσεις ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση που συγκρότησε το Υπουργείο Παιδείας το 2012.

Όπως προκύπτει από συγκριτικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης του ΟΟΣΑ για την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα (Education Policy Advice for Greece, 2011), η χώρα μας πάσχει από την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού συστήματος (εξωτερικής και εσωτερικής) αξιολόγησης μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολικών μονάδων και σχολικών δομών εν γένει, γεγονός που συντελεί στη χρόνια υστέρησή της σε δείκτες συγκριτικής απόδοσης. Τα τελευταία χρόνια, σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών και κανονιστικών ρυθμίσεων (συμπεριλαμβανομένων των προαναφερόμενων) κινήθηκαν με συνέπεια προς την κατεύθυνση καθιέρωσης διαδικασιών αξιολόγησης στη δημόσια εκπαίδευση.

Ωστόσο, οι εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας φαίνεται ότι κινούνται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση.

Μετέωρη φαίνεται να είναι, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, και η φετινή συμμετοχή της χώρας μας στο Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αξιολόγηση Μαθητών (διαγωνισμός PISA) του ΟΟΣΑ, δεδομένου ότι έχει ολιγωρήσει η προετοιμασία της πιλοτικής φάσης του διαγωνισμού. Η εν λόγω συγκριτική αξιολόγηση, η οποία βασίζεται σε άλλη λογική (δοκιμασίες μαθητικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιλεγμένα επιστημονικά πεδία), αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα χρήσιμο εργαλείο συγκριτικής αποτίμησης εκπαιδευτικών συστημάτων και χρησιμοποιείται ευρέως σε πλείστες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας από το 2000).

Δεδομένων αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σκοπεύετε να καταργήσετε εξ ολοκλήρου το ισχύον σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτό καθορίζεται στο ΠΔ 152/2013, ή μόνο επιμέρους παραμέτρους, δείκτες και προσδιοριστικά του στοιχεία;
2. Αν ναι, τι σας ωθεί σε αυτές τις αλλαγές;
3. Έχετε εκπονήσει κάποια μελέτη του υπάρχοντος συστήματος που να κατατείνει στην κατάργησή του, αντί της ενδεχόμενης τροποποίησης και βελτίωσής του για να επιλυθούν επιμέρους ζητήματα εφαρμογής;
4. Απορρίπτετε το πρότυπο διαμορφωτικής αξιολόγησης, στη λογική του οποίου βασίσθηκε το σύστημα του ΠΔ 152/2013; Aν ναι, με ποιο τρόπο θα διασφαλίσετε τη στοχευμένη επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, με απώτερο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των δομών της δημόσιας εκπαίδευσης;
5. Σκοπεύετε να καταργήσετε και άλλες διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, όπως π.χ. η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας/διαδικασία αυτό-αξιολόγησης (ΥΑ 30972/Γ1 ΦΕΚ 614/15-03-2013), σχετικές δράσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ν. 3966 ΦΕΚ 118/24-05-2011) και επιμέρους διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (N. 4142 ΦΕΚ 83/9-04-2013); Αν ναι, πως συμβιβάζεται αυτό με τις βέλτιστες πρακτικές πολυεπίπεδης αξιολόγησης που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Νίκη Κ. Κεραμέως

Εδώ η ερώτηση στην ιστοσελίδα της Βουλής και η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου

Φόρμα Εθελοντή

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
Εγγραφή στο Newsletter

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ