Βιομηχανία προσλήψεων στο Δημόσιο χωρίς κανένα κριτήριο και προγραμματισμό – ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων 48 βουλευτών ΝΔ, με πρωτοβουλία Λ.Αυγενάκη

  Σεπτέμβριος 8, 2016
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Προς τους:

  – Υπουργό Εσωτερικών και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης

  κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

  – Υπουργό Οικονομικών

  κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

  – Υπουργό Υγείας

  κ. Ανδρέα Ξανθό

  – Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο

  – Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

  κ. Χρήστο Σπίρτζη

  – Αν. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

  κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΚΕ)

  Αθήνα, 08-09-2016

  ΘΕΜΑ: Βιομηχανία προσλήψεων στο Δημόσιο χωρίς κανένα κριτήριο και προγραμματισμό

  Με το άρθρο 49 του ν. 4325/2015 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κος. Κατρούγκαλος αντικατέστησε το άρθρο 167 του ν. 4099/2012, που αφορούσε σε δαπάνες υπηρεσιών καθαριότητας μόνο για Δ.Ο.Υ. και Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι το τέλος του 2013, με διάταξη η οποία έδινε τη δυνατότητα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να παρατείνονται ή να επανασυνάπτονται μέχρι το τέλος του 2015, ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, άρα σε όλο το Δημόσιο.

  Στη συνέχεια με το άρθρο 50 του ν. 4351/2015 παρέτεινε μέχρι το τέλος του 2016 τις συμβάσεις αυτές ενώ με το άρθρο 2 του ν. 4366/2016 παρέτεινε και όσες επρόκειτο να υπογραφούν μέχρι 31.12.2015.

  Επιπλέον, με το άρθρο 72 του ν. 4369/2016, ο κος. Βερναρδάκης θεσμοθέτησε τη δυνατότητα σύναψης  νέων συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν σε εταιρίες, στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους ως άνω φορείς του Δημοσίου μέχρι την 31.12.2016.

  Με το άρθρο 76 του ν. 4386/2016 θεσπίστηκε η αυτοδίκαιη παράταση έως το τέλος του 2016 και των συμβάσεων καθαριότητας που συνήφθησαν ή θα συνάπτονταν έως το τέλος του 2015, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας.

  Mε το άρθρο 56 του Ν.4386/2016 η Κυβέρνηση θεσμοθέτησε τη δυνατότητα των δήμων «εφόσον τα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού, αυτές δύνανται να καλύπτονται για το τρέχον οικονομικό έτος, από κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης έσοδά τους.»

  Με το άρθρο 97 του ν. 4368/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 προβλέφθηκε ότι: “Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, οι κεντρικές, οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή της Διοίκησης ή του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου τους, δύνανται για την καθαριότητα των κτιρίων της ευθύνης τους και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για τις ανάγκες σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, μέχρι τις 31.12.2017, με φυσικά πρόσωπα, που εργάζονταν ή εργάζονται αυτοπροσώπως, χωρίς να απασχολούν προσωπικό, στον καθαρισμό ή τη φύλαξη ή τη σίτιση των παραπάνω φορέων, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή σύμβασης, συναφθείσας είτε απευθείας με τους φορείς αυτούς είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.”

  Με το άρθρο 44 του ν 4403/2016 δόθηκε ακριβώς η ίδια δυνατότητα στις κεντρικές, αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης Νόμου.

  Με το άρθρο 81 του ν. 4413/2016, δόθηκε εκ νέου η ίδια δυνατότητα στις κεντρικές, αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου.

  Τέλος, με το άρθρο 20 στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση και αφορά στους ΟΤΑ, η Κυβέρνηση επιδιώκει τη μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων, μέσα από τη κατάργηση της υποχρέωσης άσκησης ένδικων μέσων από τους Δήμους.

  Ως γνωστόν το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει “παγώσει” τις σχετικές διαδικασίες για το Υπουργείο Υγείας προκαλώντας τη μήνη του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού. Φαίνεται πως όλο το παραπάνω πλέγμα διατάξεων που έχει νομοθετήσει η Κυβέρνηση έχει σαν σκοπό, υπό ασφυκτικές δημοσιονομικές συνθήκες, να δημιουργήσει μια νέα γενιά “ομήρων” συμβασιούχων και υποψήφιων πελατών, για τους δικούς μικρο-πολιτικούς τακτικισμούς, αναστέλλοντας από την άλλη την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που έγιναν βάσει του νομού για τους ΟΤΑ (ν. 4071/2012) και αναπαράγοντας τις χειρότερες παθογένειες προηγούμενων δεκαετιών.

  Επιπλέον, μια τέτοια στρατηγική θέτει σε κίνδυνο την προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής, στο μέτρο που οι συμβάσεις αυτές, ιδίως μέσω των ανανεώσεων τους, θα δημιουργήσει μια γενιά χιλιάδων αντιδικιών με πιθανή έκβαση τη μετατροπή αυτών σε αορίστου χρόνου-μονιμοποίηση, το οποίο βεβαίως συνεπάγεται την αποστέρηση πόρων για προσλήψεις προσωπικού στους κρίσιμους τομείς της υγείας (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό), της παιδείας, της ασφάλειας κλπ.

  Έτσι από τη μία η Κυβέρνηση βρίσκει τρόπο να διορίζει αγνοώντας το ΑΣΕΠ και να πετάει το λογαριασμό στο μέλλον, ενώ από την άλλη ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός κος. Βερναρδάκης μας μιλάει για δήθεν αποκομματικοποίηση και αξιοκρατία.

  Επειδή κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των συμβάσεων και το ύψος της επιβάρυνσης που αυτές συνεπάγονται για τον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ και εποπτευόμενων φορέων αυτών), καλούνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να δώσουν απαντήσεις.

  Κατόπιν τούτων,

  ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  • Πόσες συμβάσεις ανά φορέα (Υπουργείο, ΟΤΑ και εποπτευόμενους φορείς) και ειδικότητα (καθαριότητα, φύλαξη), βάσει των παραπάνω διατάξεων έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα;
  • Συνυπολογίζονται οι εν λόγω ατομικές συμβάσεις με τον προγραμματισμό προσλήψεων του Δημοσίου και τον κανόνα 1 προς 5;
  • Απογράφονται οι εν λόγω εργαζόμενοι με τις ανωτέρω ατομικές συμβάσεις στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου; (Απογραφή)
  • Τι δημοσιονομικό κόστος έχουν οι συμβάσεις αυτές για κάθε φορέα και για τον προϋπολογισμό Γενικής Κυβέρνησης γενικά;
  • Έχει γίνει μελέτη κόστους οφέλους σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών αυτών;
  • Ποιος είναι ο αριθμός των δίμηνων συμβάσεων των δήμων που ανανεώθηκαν αυτοδικαίως, ποιος ο αριθμός αυτών που είχαν απασχοληθεί στην καθαριότητα στους δήμους και έχουν κερδίσει πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις για την παραμονή τους στην εργασία και ποια είναι συνολική δαπάνη για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των δήμων.
  • Να κατατεθεί για κάθε φορέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ και εποπτευόμενοι φορείς αυτών), μερικός και συνολικός πίνακας με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που έχουν προσληφθεί βάσει των παραπάνω διατάξεων, το συνολικό κόστος επιβάρυνσης ανά έτος και φορέα.

  Οι ερωτώντες Βουλευτές

  1. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Βουλευτής Κιλκίς – Υπεύθυνος Τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  2. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, Βουλευτής Ηρακλείου – Γραμματέας ΠΕ ΝΔ
  3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΔΩΝΙΣ, Βουλευτής Β΄ Αθηνών – Αντιπρόεδρος ΝΔ
  4. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Βουλευτής Καρδίτσας – Γραμματέας ΚΟ ΝΔ
  5. ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Βουλευτής Λάρισας
  6. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Βουλευτής Βοιωτίας
  7. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Βουλευτής Αττικής
  8. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ, Βουλευτής Β’ Αθηνών
  9. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Βουλευτής Α’ Αθηνών
  10. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Βουλευτής Επικρατείας
  11. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Βουλευτής Αχαΐας
  12. ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Βουλευτής Τρικάλων
  13. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  14. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Βουλευτής Σερρών
  15. ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΑΝΟΣ, Βουλευτής Δωδεκανήσου
  16. ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Βουλευτής Μαγνησίας
  17. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Βουλευτής Επικρατείας
  18. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, Βουλευτής Καστοριάς
  19. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Βουλευτής Α’ Πειραιά
  20. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ, Βουλευτής Εύβοιας
  21. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Βουλευτής Πιερίας
  22. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Βουλευτής Ημαθίας
  23. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Βουλευτής Πρέβεζας
  24. ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Βουλευτής Λακωνίας
  25. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Βουλευτής Αργολίδας
  26. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Βουλευτής Β’ Αθηνών
  27. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  Βουλευτής Θεσπρωτίας
  28. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
  29. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ, Βουλευτής Β’ Αθηνών
  30. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Βουλευτής Φλωρίνης
  31. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Βουλευτής Δράμας
  32. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
  33. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Βουλευτής Ευρυτανίας
  34. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
  35. ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Βουλευτής Έβρου
  36. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Βουλευτής Φθιώτιδας
  37. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Βουλευτής Χαλκιδικής
  38. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Βουλευτής Λέσβου
  39. ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ, Βουλευτής Επικρατείας
  40. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Βουλευτής Αττικής
  41. ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ, Βουλευτής Αττικής
  42. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Βουλευτής Καβάλας
  43. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ, Βουλευτής Χίου
  44. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Βουλευτής Κυκλάδων
  45. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
  46. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Βουλευτής Επικρατείας
  47. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Βουλευτής Κοζάνης
  48. ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Βουλευτής Αρκαδίας
  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ